Chúc mừng khách hàng đạt visa du học
International Ingle (bảo hiểm du học sinh)
Triển lãm giáo dục Úc (Austrade)

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI IELTS TIÊU CHUẨN CỦA ELI

 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
PM
2:00 – 3:00 IELTS/ Speaking IELTS/ Reading IELTS/ Speaking IELTS/ Reading IELTS/ Speaking
3:00 – 4:00 IELTS/ Listening IELTS/ Writing IELTS/ Listening IELTS/ Writing IELTS/ Listening
4:00 – 5:00 IELTS/ Listening IELTS/ Writing IELTS/ Listening IELTS/ Writing IELTS/ Listening
PM
6:00 – 7:00 Tactics for Listening Role-play/ Mini-talk Tactics for Listening Role-play/ Mini-talk Tactics for Listening
7:00 – 8:00 Vocabulary Correct/ Read aloud Vocabulary Correct/ Read aloud Vocabulary
8:00 – 9:00 Grammar Correct/ Read aloud Grammar Correct/ Read aloud Grammar

 

Học viên muôn biết thêm thông tin về các khóa học anh ngữ, vui lòng liên hệ văn phòng tuyển sinh hoặc truy cập website www.auucmy.edu.vn

 

Quay lại